Zoznam opatrení v areáli Golf Trnava počas vyhlásenej pandémie COVID19 – aktualizácia 6.5.2020

Zoznam opatrení v areáli Golf Trnava počas vyhlásenej pandémie COVID19

Posledná úprava 6.5.2020 o 12:00 hod.

 

 • Vstup do areálu iba s rúškom alebo iným krytím nosa a úst
 • Pri parkovaní áut dodržiavať dostatočný odstup medzi vozidlami, aby sa zamedzilo akýmkoľvek kontaktom s inými osobami na parkovisku
 • Osoba vstupujúca na recepciu klubu použije dezinfekciu rúk
 • Do priestoru výdajného okienka vstupovať po jednom
 • Dodržujte odstup minimálne dvoch metrov aby bol zamedzený fyzický kontakt hráčov
 • Rešpektujte pokyny obsluhy recepcie
 • Sprchy a šatne nie sú k dispozícii
 • Do priestorov toaliet vstupujte po jednom
 • Občerstvenie je zabezpečené predajom cez výdajné okienko
 • Na vonkajších terasách musia byť zachované odstupy minimálne 2 m, -za jedným stolom môžu byť prítomné iba 2 osoby, alebo rodičia s deťmi
 • Množstvo hráčov na tréningových plochách je limitované počtom: Odpaľovacia línia – Driving range 20 osôb, tréningové jamkovisko – putting green 7 osôb, čipovacie jamkovisko – chipping green 3 osoby
 • Chytanie košíka na loptičky len v rukaviciach
 • Po tréningu je hráč povinný odložiť košíky do priestoru pre použité tréningové košíky
 • Hráč/osoba pred tréningom s tréningovými pomôckami vyplní záznam o účasti na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite
 • Hráč/osoba je povinná dezinfikovať tréningové pomôcky po každom tréningu
 • Zamedzenie fyzického kontaktu hráčov a trénerov s dodržaním odstupov na vzdialenosť minimálne dvoch metrov
 • Rezervácia hracích časov prostredníctvom aplikácie TeeTime, telefonicky alebo priamo na recepcii
 • Časový rozostup medzi flajtami 10 min.
 • Zákaz vyťahovania vlajok z jamiek
 • Loptičku z jamky vyťahovať len rukou, na ktorej je rukavica
 • Zákaz používania hrablí v bunkroch, piesok upraviť provizórne golfovou palicou
 • Zákaz používania čističiek loptičiek

Ďakujeme, že dodržujete opatrenia. Nedodržiavanie týchto opatrení bude potrestané vykázaním hráča/osoby z areálu. Zmena pravidiel je vyhradená.

 

List of arrangements at Golf Trnava complex during the declared COVID19 pandemic

Last update 6.5.2020 at 12:00 p.m.

 

 • Entrance to the premises only with a veil or other covering of the nose and mouth
 • When parking cars, keep a sufficient distance between vehicles to avoid any contact with other people in the parking lot
 • The person entering the club reception will use hand disinfection
 • Enter the dispensing window space one at a time
 • Keep a distance of at least two meters to avoid physical contact of players
 • Follow the instructions of the reception staff
 • Showers and changing rooms are not available
 • Enter the toilet areas one by one
 • Refreshments are provided by sale through the dispensing window
 • Distances of at least 2 m must be maintained on the outdoor terraces, – only 2 people or parents with children can be present at one table
 • The number of players on the training areas is limited by the number: Batting line – Driving range 20 people, training hole – putting green 7 people, chipping hole – chipping green 3 people
 • Catching the basket of balls only in gloves
 • After training, the player is obliged to put the baskets in the space for used baskets
 • Before training with a training aid, player/person fills in the record of participation in the sports activity with name, surname, date and time of participation in the activity
 • Player/person is obliged to disinfect the training aids after each training session
 • Prevention of physical contact of players and coaches with distances at a distance of at least two meters
 • Reservation of playing times via the TeeTime application, by phone or directly at the reception
 • Time interval between golf flight is 10 min.
 • Prohibition of pulling flags out of cups
 • Pull the ball out of the hole only with the hand on which the glove is
 • Prohibition of the use of rakes in bunkers, rake the sand with a golf club
 • Prohibition of the use of ball cleaners

Thank you for following the steps. Failure to comply with these measures will result in the player/person being expelled from the Golf Trnava premises. Rules are subject to change.

Prihláste sa na odber noviniek

Buďte vždy informovaní o dianí v Golf Trnava.