DNES ZATVORENÉ | +421 908 719 529

Malý majster 2018

Malý majster klubu Golf Trnava 2018

 

Skrátený názov: MMGTT

Organizátor: Golf Trnava

Ihrisko: Driving range & Golf academy Trnava

Riaditeľ súťaže: Martin Richter, Ing.

Hlavný rozhodca: Martin Richter/Michal Novotný

Rozhodca: organizátor zabezpečí na každý turnaj minimálne 1 rozhodcu

 

Odpaliská

Dievčatá 7-9 rokov – biele odpaliská

Dievčatá 10-13 rokov – červené odpaliská

Chlapci 7-10 rokov – červené odpaliská

Chlapci 11+ rokov – žlté odpaliská

Spoločná o MMGTT – na konci roka

 

Systém hry turnajov

Hra sa riadi Pravidlami golfu podľa R&A GC of St. Andrews, súťažným poriadkom SKGA a miestnymi pravidlami. Turnaje sa hrajú na 18 jamiek.

Hlavná kategória sa hrá  na rany  na 18 jamiek. Doplnková kategória na stableford.

Každému hráčovi bude pridelený hrací HCP podľa jeho aktuálneho HCP. V prípade, že hráč ešte nemá HCP bude mu pridelený HCP 54. Turnaje sa hrajú bez úpravy HCP. Ak hráč nemá vedený HCP na serveri SKGA, bude mu ho viesť usporiadateľ individuálne.

 

Dátumy turnajov

1. kolo        21.4. 6. kolo        1.7. 
2. kolo        12.5.  

7. kolo          18.8.

 

3. kolo         26.5.  

8. kolo        8.9.

 

4. kolo         2.6..  

9. kolo        20.10.

Finále – dvojnásobný počet bodov

5. kolo        16.6.  

10. kolo      21.10.

Finále – dvojnásobný počet bodov

 

 

Podmienky účasti

Turnajov sa môžu zúčastniť všetci hráči do 15 rokov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu v Golf Trnava alebo sú členmi Golf Trnava.

 

Štartovné

Štartovné platia všetci prihlásení – 5€/turnaj. FEE- hráči, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu v Golf Trnava alebo sú členmi Golf Trnava – 0€, ostatní Fee 10€

 

Diváci – Všetci diváci musia po celú dobu hry zostať na cestách pre vozíky, alebo mimo krátko strihanej plochy. Diváci nesmú radiť hráčom v priebehu kola. Diváci nesmú na ihrisku používať akékoľvek elektronické prístroje (mobilné telefóny, pagery apod.). Prvé porušenie: varovanie; druhé porušenie: okamžité vykázanie z golfového ihriska.

Rada – V priebehu stanoveného kola nesmie hráč požiadať o radu nikoho okrem svojho caddyho a rozhodcu. Vždy treba mať na mysli, že porušenie pravidiel nosičom má rovnaký dopad, ako keby pravidlá porušil sám hráč. Nosič musí poznať Pravidlá a pomáhať hráčovi v súlade s Pravidlami.

Rozhodcovia – Sú prítomní v priebehu hry na ihrisku a sú pripravení pomôcť hráčom, ktorí tuto
pomoc potrebujú.

 

Pravidlo slušného správania – Porušenie pravidiel správania zahrňuje: vulgárne reči, hádzanie výstroja, podvádzanie, nezdvorilosť k dobrovoľníkom alebo usporiadateľom, ničenie golfového ihriska alebo príslušenstva, odhadzovanie odpadkov, alebo akékoľvek iné nevhodné chovanie hráčov alebo nosičov. Prvé porušenie: dve trestné rany; druhé porušenie: diskvalifikácia. Opakované prehrešky môžu viesť k vyradeniu aj z budúcich súťaží.

 

Nosič (caddy) – Hráči hrajúci v kategóriách do 10 rokov musia mať caddyho po celú dobu hry. Hráči nad 10 rokov hrajú bez caddyho. Výnimku môže deliť súťažný výbor. Hráč môže mať caddyho, osobu z jeho doprovodu.  Caddy môže byť člen PGA. Nosič (caddy) je ten, kto v priebehu hry nosí hráčovi palice alebo sa o ne stará a aj iným spôsobom hráčovi pomáha v súlade s Pravidlami. Hráč môže mať iba jedného nosiča v danom čase. Hráč môže nosiča vymeniť alebo odmietnuť kedykoľvek behom hry. Nosiči nesmú hráča prehnane koučovať. Povinností nosiča je pomáhať hráčovi s prípravou na úder v primeranom časovom intervale.

 

Bodovanie turnajov

 

Umiestnenie v turnaji

Umiestnenie Body
1.Miesto 20
2.Miesto 17
3.Miesto 15
4.Miesto 13
5.Miesto 11
6.Miesto 10
7.Miesto 9
8.Miesto 8
9.Miesto 7
10.– x. miesto 6
Prvý traja s najvyšším počtom stablefordových bodov budú odmenení extra bodmi 12;10;8

 

Hodnotenie dochádzky na tréningy

100%-90% 10 bodov
89%-80% 8 bodov
79%-70% 6 bodov
69%-60% 5 bodov
59%-50% 3 body
49% a menej 0 bodov

 

Test z pravidiel – hodnotenie podľa úspešnosti

úspešnosť Body
100% – 90% 23
89% – 80% 17
79% – 70% 12
69% – 60% 8
59% – 50% 5
49% – 0% 0

 

Hodnotenie výsledkov v škole – hodnotí sa jeden krát za rok podľa vysvedčenia

Priemer známok Body
1,0 – 1,5 8
1,51 – 2 4
2,01 – 2,5 3
2,51 – 3 1
3,01 – 5 0

 

 

Body za odohrané turnaje – účasť treba nahlásiť trénerovi. Započítavajú sa len turnaje vedené na serveri SKGA, max. 5 turnajov.

 

Umiestnenie Body
1.Miesto 15
2.Miesto 13
3.Miesto 11
4.Miesto 10
5.- 7. Miesto 9
8. – 10. miesto 7
11.-15. Miesto 5
16.-20.Miesto 3
20.+Miesto 1

 

Počet bodov bude závislí od počtu hráčov prihlásených v danej kategórii nasledovne:

Počet účastníkov koeficient
1-3 0,6
3-5 0,7
5-10 0,9
10+ 1

 

Trénerské body – tréner môže udeliť bonusové body za:

  • Odohraný výsledok
  • Prístup tréningu
  • Reprezentáciu klubu
  • Správanie

a to na konci júna za obdobie apríl-jún a pred posledným turnajom súťaže za obdobie júl-október vždy max. 10 bodov.

 

Ceny

Na každom turnaji získajú prvé tri miesta diplom/medaila. V celkovom poradí získajú prvé tri miesta poháre, medaily, vecné ceny.

 

Protest
Protest je možné podať súťažnému výboru kedykoľvek počas turnaja písomne, najneskôr 15 minút po skončení turnaja, ktorého sa protest týka, po zložení poplatku 30€. O proteste rozhodne súťažný výbor pred vyhlásením výsledkov turnaja, ktorého sa protest týka. V prípade, že protest bude vážnejšieho charakteru, vyhradzuje si súťažný výbor právo odložiť vyhlásenie výsledkov až do definitívneho rozhodnutia. V prípade zamietnutia protestu prepadá poplatok v prospech usporiadateľa.

 

Zmena propozícií
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.